Hình ảnh đào tạo 30
Hình ảnh đào tạo 31
Tháng Một 14, 2019
Hội thảo da liễu HCM -2
Tháng Một 10, 2019