January 12, 2024

TikTok x WARC: 4 trụ cột trong tối ưu hoá quảng cáo và tối đa sức sáng tạo của video ngắn

Với những đặc trưng về tính trực quan, ngắn gọn và khả năng tương tác hai chiều, video ngắn dần trở thành hình thức nội dung […]